Thuận an chiếm giữ "ngôi vương" trên thị trường bất động sản